Akademia Medyczna wrocław
Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Stomatologiczne Centrum
Transferu Technologii Sp. z o.o.
e-mail: biuro@aps.wroclaw.pl
Rejstracja: (71) 78 40 368

Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna rozpoczął działalność 15.04.2002 roku. Powstał na bazie wydzielonych z Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 3 przychodni specjalistycznych zlokalizowanych przy poszczególnych katedrach lub zakładach Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Przedmiotem działalności NZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie wszystkich specjalności stomatologicznych. Od początku swojego istnienia prowadzi działalność leczniczą poprzez NFZ, koontynuuje program leczniczy najpierw dzieci z rozszczepem podniebienia a obecnie leczenia pacjentów z wadami rozwojowymi twarzoczaszki. Poprzez poradnie rehabilitacji pooperacyjnej świadczy usługi dla pacjentów wymagających uzupełnienia utraconych miękkich i twardych tkanek twarzoczaszki. Jest jedyną na terenie Dolnego Śląska placówką świadczącą na szeroką skalę specjalistyczne usługi dla pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia wymagającymi leczenia chorób stawów skroniowo-żuchwowych.

W okresie od 15.04. 2002 roku do 15.06.2003 roku siedziba Polikliniki znajdowała sie we Wrocławiu przy ul. Cieszyńskiego 17 gdzie mieściły się również Poradnie Chirurgii Stomatologicznej, Ortodoncji i Protetyki Stomatologicznej. Wyżej wymienione poradnie zostały w czerwcu roku 2003 przeniesione do adaptowanego dla celów klinicznej stomatologii uniwersyteckiej budynku przy ul. Krakowskiej 26. Poradnie specjalistyczne z zakresu Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej i Periodontologii oraz Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej prowadziły działalność leczniczą w budynku przy ul. Kuźniczej 43. Dopiero w czerwcu 2005 roku obie wyżej wymienione poradnie przeniesiono na nowe miejsce do budynku przy ulicy Krakowskiej. Stworzyło to tym samym możliwość powstania placówki prowadzącej interdyscyplinarną działalność stomatologiczną. Siedziba Polikliniki znajduje sie obecnie we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26.

Oprócz dzialalności klinicznej Poliklinika uczestniczy także w realizacji zadań dydaktycznych i badawczo-naukowych dla potrzeb Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W skład NZOZ wchodzą następujące poradnie specjalistyczne: Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Ortodoncji Szczękowo-Twarzowej z Poradnią Wad Rozwojowych Twarzy, Protetyki Stomatologicznej z Poradnią Rehabilitacji Narządu Żucia, Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej i Przyzębia, Chirurgii Stomatologicznej. Zakład Opieki Zdrowotnej posiada własną pracownię RTG oraz laboratorium protetyczne i ortodontyczne. Personel medyczny zakładu stanowi 114 lekarzy stomatologów oraz 27 osób personelu medycznego średniego. Od wielu lat ZOZ jest jednostką wpisaną na listę Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii oraz realizuje staże podyplomowe lekarzy. Organem kierującym i zarządzającym NZOZ jest kierownik, który kieruje bezpośrednio jego działalnością, reprezentuje Poliklinikę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nią. Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy kierowników poszczególnych poradni specjalistycznych i ich podwładnych oraz administracji NZOZ.


© 2011 Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000101945

Kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Leczymy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.